Oznam pre návštevníkov štadióna TC Stupava a Futbalového ihriska Drieňová

Žiadame všetkých návštevníkov nášho štadióna TC Stupava a Futbalového ihriska Drieňová, aby na zápasoch organizovaných FK Inter Bratislava dodržiavali bezpečnostné pokyny Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR platné od 1. septembra 2020 a bezpečnostné pokyny Regionálneho úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ Bratislava) platné od 6. septembra 2020.

“Podl’a § 48 ods. 4 pism. d) ae) zakona č. 355/2007 Z. z. všetkym fyzickým osobám, fyzickým osobám — podnikatel’om a právnickym osobám v Bratislave vo všetkych mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok zakazuje usporadúvat’ hromadné podujatia Športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb.”

RÚVZ BratislavaPrehľad opatrení platných od septembra 2020

ÚVZ SR: Prehľad opatrení platných od septembra 2020