Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 • Prevádzkovateľom internetového obchodu na stránke www.fkinterbratislava.sk je spoločnosť FK Inter Bratislava, s.r.o. so sídlom: Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55 188 508, IČ DPH: SK2121980212, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 169123/B (ďalej len "predávajúci").
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj produktu v ponuke predávajúceho uvedenej na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.
 • Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná produkt (ďalej aj ako "kupujúci").
 • Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj Prievozská 32, PO BOX 5, 820 07 Bratislava 27

odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58272127, 02/58272104

e-mail: ba@soi.sk.

Článok II.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.Kupujúci si môže objednať akýkoľvek produkt prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára, ktorý je na internetovej stránke predávajúceho.

2.Takto vykonaná objednávka sa považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 • Každá objednávka musí obsahovať:
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.
 • Pracovníci predávajúceho môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
 • Po odoslaní formulára dostane kupujúci e-mail s informáciou o zavedení do systému. Najneskôr do 5 pracovných dní predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná a je uzatvorená kúpna zmluva.
 • Ak je produkt, na ktorý sa Objednávka vzťahuje, nedostupný, predávajúci zašle kupujúcemu e-mailovú správu o nedostupnosti produktu, resp. o predpokladanej dodacej dobe produktu a možnostiach vybavenia Objednávky.
 • Pokiaľ predávajúci nevie dodať produkt, má právo objednávku zrušiť. V prípade ak bola uhradená kúpna cena, vráti predávajúci uhradenú kúpnu cenu kupujúcemu do 14 dní odo dňa prijatia e-mailu o stornovaní objednávky na ním uvedený bankový účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 • meno a priezvisko,
 • dodaciu a fakturačnú adresu,
 • telefónne číslo,
 • e-mail,
 • druh tovaru,
 • počet ks,
 • spôsob úhrady,
 • dodanie tovaru.

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Článok III.

Práva a povinnosti predávajúceho

1.Predávajúci ma povinnosť:

·dodať kupujúcemu produkt v dohodnutom množstve a kvalite za cenu platnú v čase, kedy bola objednávka urobená,

·dodať produkty nové a vhodne zabalené, aby nedošlo počas prepravy k poškodeniu.

2.Predávajúci má právo:

·stornovať objednávku z dôvodu nedostupnosti produktu,

 • nevybaviť Objednávku, pokiaľ kupujúci uvedie nesprávne alebo zjavne nepravdivé kontaktné údaje a nie je možné ho kontaktovať na e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle, ktoré v Objednávke zadal, a to ani pri vynaložení primeraného úsilia.

Článok IV.

Práva a povinnosti kupujúceho

1.Kupujúci je povinný:

·uvádzať pri Objednávke úplné a pravdivé údaje,

·zaplatiť za produkt dohodnutú kúpnu cenu, vrátane nákladov na dopravu,

·prevziať produkt dohodnutým spôsobom.

Článok V.

Cena, platobné podmienky a prepravné

1.Všetky ceny vedené na stránke predávajúceho sú aktuálne a platné. Sú vedené v Eurách a sú konečné, t.j. vrátane DPH v platnej výške.

2.Kupujúci uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho alebo v hotovosti.

 • V prípade, že kupujúci si zvolí spôsob platby vopred, bude Objednávka zo strany predávajúceho vybavená po tom, ako bude kúpna cena produktov pripísaná predávajúcemu na bankový účet.
 • V prípade dodania produktu prostredníctvom dopravcu (tzv. Objednávka na dobierku) sa hradí platba v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom terminálu.
 • Cena za poštovné a balné sa bude kupujúcemu oznámená pri overovaní Objednávky.

4.Spôsob dopravy si kupujúci zvolí sám pri vytvorení Objednávky.

Článok VI.

Prevzatie produktu

 • Prevzatím produktu na mieste zvolenom kupujúcim v Objednávke prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k produktu.
 • Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme produkt od predávajúceho, resp. od SPS.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

1.Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji produktu alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia produktu.

2.Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

3.Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí.

4.Odstúpenie od zmluvy môže byť realizované prostredníctvom formulára, ktorý je súčasťou prílohy týchto VOP. Formulár

5.Produkt nesmie byť poškodený, používaný a musí byť zabalený v pôvodnom obale. Spolu s produktom je kupujúci povinný odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa produktu.

 • V prípade odstúpenia od zmluvy vyššie popísaným postupom, zaniká Kúpna zmluva od svojho počiatku.
 • Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy.
 • Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na jeho adresu.
 • Tovar možno vrátiť:
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 • osobne na adrese: Drieňová 71/11, 821 03 Bratislava,
 • zaslaním poštou alebo kuriérskou službou na hore uvedenú adresu, pričom náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

Článok VIII.

Záruka a reklamácie

1.Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Produktu spotrebiteľom.

 • Spotrebiteľ je povinný skontrolovať zásielku, bezprostredne po jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal produktu je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť osobe, od ktorej produkt preberá a za jeho prítomnosti skontrolovať stav produktu. Zásielku s poškodeným obalom spotrebiteľ nie je povinný prevziať.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté na produkte nesprávnym používaním, nesprávnou údržbou, neodborným zásahom, mechanickým poškodením spôsobeným na produkte spotrebiteľom alebo treťou osobou alebo za opotrebenie spôsobené pri obvyklom užívaní produktu.

4.Kupujúci je povinný reklamovať chyby produktu u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného produktu,

b) výmenou produktu,

c) vrátením kúpnej ceny produktu,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie produktu.

Článok IX.

Ochrana osobných údajov

1.Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2.Odoslaním objednávky, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

3.Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a kupujúci si je vedomý, že súhlas so spracovaním osobných údajov je oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

 • Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

 • Na vzťahy, ktoré tieto Obchodné podmienky neupravujú, platia všeobecne záväzné platné právne predpisy, najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.09.2023.

3.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. telefonicky.

4.Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.